การตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่นำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ง่ายขึ้น โดยมี “เว็บไซต์” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เว็บไซต์ คือ ศูนย์รวมข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้และสามารถแยกเป็นหน้าเพจเอาไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย โดยประโยชน์ของเว็บไซต์ มีดังนี้

  1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณา Search engine marketing (SEM) คือ เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการด้วยเครื่องมือการค้นหาข้อมูลออนไลน์ เช่น Google, Bing, Yahoo ฯลฯ โดยการทำ SEM มีทั้งการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการยิงโฆษณา (Ads) และไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยการปรับโครงสร้างเว็บไซต์และเนื้อหาให้สอดคล้องกับ Search engine optimization (SEO) ทั้งนี้ แม้จะเสียค่าโฆษณาแต่ก็มีราคาถูกกว่าการนำธุรกิจไปซื้อพื้นที่โฆษณาบนโทรทัศน์
  2. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก เนื่องจากการทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจจะต้องมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน (User) จึงจะติดอันดับในหน้าแรกของ Search engine และเมื่อมีการสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้
  3. เพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ การทำเว็บไซต์มีเครื่องมือที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและนำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้
  4. ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของธุรกิจ ธุรกิจที่มีเว็บไซต์มักได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมาย เพราะมีการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นถึงความเชี่ยวชาญ ความชำนาญและความน่าเชื่อถือ
  5. เชื่อมต่อกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น การมีเว็บไซต์จะทำให้ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายกล้าที่จะติดต่อสอบถาม รวมถึงสามารถหาช่องทางการติดต่อเมื่อมีข้อสงสัยได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความน่าเชื่อถือในธุรกิจ

จ้างทําเว็บไซต์ ต้องรู้อะไรบ้าง

  1. ประเภทเว็บไซต์ การทำเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรคำนึงถึงประเภทของเว็บไซต์เป็นสำคัญ เช่น หากต้องการขายสินค้าเป็นหลัก ควรทำเว็บไซต์ให้เป็น e-commerce และมีรีวิวของลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ , หากต้องการทำเว็บไซต์สร้างรายได้จากการคลิกโฆษณา ควรทำเว็บไซต์เน้นบทความ หรือวิดีโอที่มีประโยชน์ และช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้มาคลิกโฆษณา เป็นต้น
  2. องค์ประกอบสำคัญในการทำเว็บไซต์ แม้ว่าจะจ้างทำเว็บไซต์แต่ผู้ว่าจ้างก็ควรทราบถึงองค์ประกอบในการทำเว็บไซต์เพื่อให้รู้วิธีในการจัดการกับเว็บไซต์ของตัวเองเบื้องต้น รวมถึงรู้การต่ออายุ Domain และ Hosting เพื่อให้เว็บไซต์สามารถเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บริการหลังการขาย สิ่งสำคัญที่สุดในการว่าจ้างทำเว็บไซต์ควรเลือกผู้ให้บริการที่พร้อมให้บริการหลังการขาย เพราะหลายครั้งทำเว็บไซต์มาแล้วมีปัญหาที่ต้องปรับแก้จะได้ให้ผู้บริการแก้ได้โดยทันที

หากต้องการมีเว็บไซต์เพื่อสร้างตัวตน หรือทำธุรกิจแต่ไม่สามารถทำเองได้ หรือต้องการประหยัดเวลาในการทำเว็บไซต์ การว่าจ้างทำเว็บไซต์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมแต่ผู้ว่าจ้างควรทราบการใช้งานเว็บไซต์เบื้องต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

Share